ورود اعضاء السبت 20 أفريل 2019 | شنبه, 31 فروردین 1398

مهندسي برق - الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي

چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 12:39:52

تصویر
مهندسي برق - الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي

کد  و عنوان رشته: 40083-مهندسي برق - الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

208-واحد ساري
اوقات شرعی به وقت ساری